Karolína Harries

LEKTORKA / KOUČKA

ŠKOLENÍ

CO ORGANIZACE A ÚČASTNÍCI POTŘEBUJÍ?

Nejdříve spolu se zadavatelem školení/rozvojového programu nastavíme to, na jaké potřeby organizace a jejich zaměstnanců má školení reagovat.

Budeme se zabývat tím, jak má vypadat výsledek, jak je obsah školení navázán na praxi jeho účastníků.

Probereme také vhodnou délku a formu školení – počet školících dní, následné/doplňující aktivity (e-learning, koučování, stínování aj.).

Před samotným školením realizuji průzkum mezi jeho účastníky tak, aby aktivity mohly reagovat na konkrétní příklady z jejich praxe.


PRŮBĚH ŠKOLENÍ

Při školení vytvářím pro účastníky respektující a bezpečný prostor, nehodnotím, poskytuji rozvojovou zpětnou vazbu, provokuji k hlubšímu zamyšlení, podporuji překračování vlastních omezujících přesvědčení.

Kladu důraz na přenos výstupů ze školení do praxe.

Teoretické informace předávám zábavným způsobem.

Připravuji zážitkové aktivity, vyhrazuji dostatek prostoru pro jejich zpracování, vlastní reflexi účastníků a nastavení dalších kroků.


VYHODNOCENÍ ŠKOLENÍ A NÁSLEDNÉ KROKY

Účastníky na konci školení požádám o zpětnou vazbu, kterou využiji pro vyhodnocení se zadavatelem, a také pro svůj vlastní rozvoj.

Po realizaci každého školení spolu se zadavatelem vyhodnotíme jeho přínos a definujeme možné následné kroky. Pokud je součástí rozvojového programu týmový koučink/facilitace, předám zadavateli odsouhlasené výstupy.